Územní plán

Územní plán města Zlaté Hory schválený dne 18.12.2013 zastupitelstvem města upravuje řadu zásadních věcí i na Rejvízu, např:

F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

  1. Na celém řešeném území platí následující obecně závazné podmínky:

a) …

d) Na celém území města je nepřípustné umisťování mobilních domů, maringotek a unimobuněk, pokud nejsou součástí zařízení staveniště a stavební úpravy obytných mobilních staveb na stavby trvalého bydlení.

e) Na té části řešeného území, která je součástí CHKO Jeseníky, se nepřipouští umisťování velkoplošných reklamních staveb a zařízení (billboardů) ani umisťování reklam na fasádách domů. Připouští se pouze maloplošné informační tabule v zastavěné části obce (max. rozměry 1,2 m x 0,8 m), informující o umístění rekreačních, restauračních, ubytovacích a podobných objektů.

….

kompletní dokument zde