O nás

Dotazy a postřehy prosím směřujte na info@rejviz.info

Tento web je nekomerčním informačním portálem o Rejvízu. Jeho tvorba ani provoz není hrazena z veřejných ani dotačních zdrojů.

Za tvorbou a provozem tohoto webu stojí občanská iniciativa obyvatel, příznivců a přátel Rejvízu formalizovaná jako Spolek pro rozvoj Rejvízu.

Spolek pro rozvoj Rejvízu                                    

IČ 26634007

bankovní spojení: MONETA Bank, a.s., č.ú.: 172633963/0600

Číslo účtu IBAN: CZ57 0600 0000 0001 7263 3963
SWIFT kód BIC: AGBACZPP

Rejvíz 67, 793 76   Zlaté Hory

Stanovy sdružení

Sdružení bylo založeno dne 28.5.2003 jako samostatná právnická osoba s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

Článek I. Charakter sdružení

1) Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických a právnických osob, v němž se tyto osoby sdružily k aktivní činnosti v oblasti rozvoje turistiky, kultury, sportu, vzdělávání a k popularizaci a propagaci níže uvedených cílů.

2) Veškerá činnost sdružení bude probíhat v rámci platných zákonů a nařízení. Cíle sdružení neodporují žádnému článku Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a platných zákonů.

Článek II. Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

1)       organizování obecně prospěšných akcí směřujících:

–          k rozvoji  turistického ruchu v lokalitě při současném zachování a rozvoji krajinného rázu a přírody,

–          k udržování a rozvoji drobné infrastruktury lokality (lavičky, informační cedule, značení  turistických cest, …),

–          k profilování a propagaci lokality,

–          k udržování a rozvoji zázemí a služeb pro místní trvale i přechodně žijící obyvatele.

2)  propagace lokality  jako ideálního místa pro cykloturistiku, turistiku, amatérský běh na lyžích, pobyt v neporušené přírodě

3) spolupráce s jinými sdruženími, institucemi, úřady a organizacemi směřující k posílení šetrného turistického ruchu v mikroregionech Zlatohorsko, Jesenicko a celého Hrubého Jeseníku

Článek III. Formy činnosti sdružení

1) Praktická činnost členů

2) Spolupráce s jinými subjekty

3) Výchovná a popularizační činnost

4) Vzdělávací, kulturní a sportovní akce

V Jeseníku dne: 4.7.2003